معلم عشق

ياد شهدا بايد هميشه در فضاى جامعه زنده باشد

در وصف تو ای بزرگ استاد                                                    سرکان نبردکتابت از یاد

گفتی چه نکو حقوق زن را                                                     پاداش تو با خدای زهرا

بر چهره ی زن اگر حجاب است                                              در پرده ی شب چو ماهتاب است

در شرح جهان بینی توحیدی                                                 هرگز نرسد به تو هیچ صدری*

در مبحث انقلاب مهدی                                                        زان شیوه که انتخاب کردی

وز عدل الهی تو پیداست                                                     کز علم علی تو را مددهاست

ضجر تو ز اخلاق جوانی است                                                 آنجا که مادام آزادی جنسیست

آکنده ز شوق امامت و رهبری                                                سیری عجیب در سیره ی نبوی 

آخر که نوشته است این سان                                               مانند تو سرنوشت انسان

آنجا که سخن ز داستان است                                               قول تو حدیث راستان است

دارم من  زه حافظ آشنایی                                                   وقتی که تماشاگه راز را خدایی

شیرین جملات بیست گفتار                                                  قند است مگر که نیست گفتار

دارد قلمت زه غیب امداد                                                      آنجا که علیست جمع اضداد

با جاذبه دافعه هم آغوش                                                    خواننده زه فرط شوق مدهوش

آری که زه اوست حق و باطل                                                لیکن که قلم زه توست ای دل

فخر تو حماسه ی حسینیست                                               پیداست که رهبرت خمینیست

در راه خدا تو جان فدایی                                                      شاگرد شهید مرتضی ای

با عشق علی مطهری تو                                                     خود حاصل عمر رهبری تو


همکلاسی

| دوشنبه پانزدهم اسفند ۱۳۹۰| 12:14 | امینه| |

Design By KhanOoMi